Dịch vụ khai báo hóa chất, thủ tục khai báo hóa chất

Ngày 01/04/2020 01:09:23

 

"Dịch vụ tư vấn thủ tục hóa  chuyên nghiệp nhanh chóng với các chuyên viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ hóa chất"

 

Với dịch vụ tư vấn thủ tục hóa chất do E-Chem cung cấp, bạn – Quý doanh nghiệp sẽ biết tường tận về những thủ tục, hồ sơ cần thiết để khai báo hóa chất với cơ quan chức năng, phục vụ cho quá trình sản xuất hoặc kinh doanh.

Loại hóa chất mà bạn nhập về cần phải làm gì?

 

Doanh nghiệp muốn xác định được hóa chất mà bạn muốn nhập khẩu về Việt Nam để sản xuất thành phẩm để kinh doanh là loại hóa chất gì có thuộc danh mục cấm nhập khẩu hay không do đó sẽ chia làm hai trường hợp như sau.

 

Thứ nhất, không thuộc trường hợp hóa chất cấm nhập khẩu: 

 

Căn cứ theo quy định tại Điều 18 về Hóa chất cấm của Nghị định 113/2017/NĐ-CP như sau:

 

1. Danh mục hóa chất cấm được ban hành tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này. 

 

2. Trong trường hợp đặc biệt để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh, việc sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất cấm thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Luật hóa chất và quy định của Chính phủ. 

 

Đối với trường hợp của bạn, nếu bạn muốn nhập khẩu hóa chất về Việt Nam để sản xuất thành thành phẩm để kinh doanh thì hóa chất nhập khẩu không được thuộc danh mục hóa chất cấm được ban hành tạo Phụ lục III của Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định. 

 

Thứ hai, nếu hóa chất bạn nhập khẩu là tiền chất công nghiệp: 

 

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 về Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp của Nghị định 113/2017/NĐ-CP như sau: 

 

1. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp phải có Giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp là điều kiện để thông quan khi xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp. 

 

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp 

 

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp theo mẫu quy định tại khoản 9 Điều này; 

 

b) Bản sao giấy tờ về việc đăng ký thành lập đối với tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu lần đầu;

 

c) Bản sao hợp đồng hoặc một trong các tài liệu: Thỏa thuận mua bán, đơn đặt hàng, bản ghi nhớ, hóa đơn ghi rõ tên, số lượng tiền chất công nghiệp; 

 

d) Báo cáo về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán và sử dụng tiền chất công nghiệp của Giấy phép đã được cấp gần nhất đối với tiền chất công nghiệp Nhóm 1. 

 

Đối với trường hợp của bạn, nếu hóa chất bạn muốn nhập khẩu là tiền chất công nghiệp thù bạn phải có Giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp. Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp là điều kiện để thông quan khi nhập khẩu tiền chất công nghiệp.

 

 *Để nhập khẩu hóa chất thì bạn phải làm thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu tại trang thông tin một cửa quốc gia như sau: 

 

Căn cứ theo quy định tại Điều 27 về Khai báo hóa chất nhập khẩu của Nghị định 113/2017/NĐ-CP như sau: 

 

1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất phải khai báo có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

 

2. Tạo tài khoản truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia 

 

a) Tổ chức, cá nhân tạo tài khoản đăng nhập theo mẫu quy định trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, bao gồm các thông tin, tệp tin đính kèm; 

b) Trường hợp cần làm rõ hoặc xác nhận thông tin, cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp các văn bản, chứng từ quy định tại điểm a khoản này dạng bản in.

 

3. Thông tin khai báo hóa chất nhập khẩu 

a) Các thông tin khai báo theo mẫu quy định tại Phụ lục VI Nghị định này trên Cổng thông tin một cửa quốc gia bao gồm các thông tin tổ chức, cá nhân khai báo, các thông tin hóa chất nhập khẩu; 

b) Hóa đơn mua, bán hóa chất;

c) Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt; 

d) Trường hợp đối với mặt hàng phi thương mại không có hóa đơn mua, bán hóa chất, tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất có thể sử dụng giấy báo hàng về cảng thay cho hóa đơn thương mại. 

 

4. Giá trị pháp lý của chứng từ điện tử

a) Tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo thông tin thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Thông tin sẽ tự động chuyển đến hệ thống của Bộ Công Thương, khi đó hệ thống của Bộ Công Thương sẽ tự động phản hồi qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tới tổ chức, cá nhân khai báo và cơ quan hải quan, thông tin phản hồi như một bằng chứng xác nhận hoàn thành khai báo hóa chất, làm cơ sở để tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan làm thủ tục thông quan; 

b) Thông tin phản hồi khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo mẫu quy định tại Phụ lục VI Nghị định này, có giá trị pháp lý để làm thủ tục thông quan. 

 

5. Trường hợp phát sinh sự cố hệ thống 

Trường hợp phát sinh sự cố hệ thống, tổ chức, cá nhân không thể thực hiện khai báo qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, trong thời gian chờ khắc phục sự cố, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu qua hệ thống dự phòng do Cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo quy định.

 

6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin khai báo theo biểu mẫu có sẵn trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và các văn bản, chứng từ, dữ liệu điện tử trong bộ hồ sơ khai báo hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Trường hợp thông tin khai báo không chính xác, tổ chức, cá nhân liên quan sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định hiện hành. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm lưu trữ bộ hồ sơ khai báo hóa chất để xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu, thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu 5 năm. 

 

7. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng hệ thống quản lý tiếp nhận thông tin khai báo; chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan kiểm tra tổ chức, cá nhân hoạt động khai báo hóa chất.

 

8. Dữ liệu nhập khẩu hóa chất của tổ chức, cá nhân được Bộ Công Thương chia sẻ với các cơ quan quản lý ngành ở địa phương thông qua Cơ sở dữ liệu về hóa chất. 

Đối với trường hợp của bạn, theo quy định tại Điều 27 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP thì sau khi đã được trang Cổng thông tin một cửa quốc gia xác nhận  thì Thông tin sẽ tự động chuyển đến hệ thống của Bộ Công Thương, khi đó hệ thống của Bộ Công Thương sẽ tự động phản hồi qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tới tổ chức, cá nhân khai báo và cơ quan hải quan, thông tin phản hồi như một bằng chứng xác nhận hoàn thành khai báo hóa chất, làm cơ sở để tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan làm thủ tục thông quan.

 

 Dịch vụ khai báo hóa chất trọn gói Pentaco

Hiện nay có 2 hình thức khai báo hóa chất

 

Hồ sơ để khai báo hóa chất gồm những gì?

 

♦ Hồ sơ khai báo hóa chất trực tiếp

 

- Giấy phép đăng kí kinh doanh (Sao y bản chính)

 

- Invoice, packinglist (Bản sao)

 

- Phiếu an toàn hóa chất đối với hóa chất nguy hiểm.

 

- Bản khai báo hóa chất

 

- Hóa đơn thương mại (Bản sao)

 

- Giấy tờ khác (tùy theo trường hợp cụ thể: hợp đồng, đăng kí kinh doanh, giấy ủy quyền của giám đốc đối với cấp trưởng phòng…)

 

♦ Hồ sơ khai báo điện tử cho hóa chất

 

Trước hết, doanh nghiệp cần đăng ký thủ tục mua thẻ khai báo và đầu đọc thẻ. Sau đó, cần chuẩn bị hồ sơ gồm: hồ sơ khai báo cần Invoice, packinglist bản sao scan.

 

Tại sao nên chọn dịch vụ tư vấn thủ tục hóa chất của E-Chem?

 

Quá trình chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục hóa chất thường gặp nhiều trục trặc, khó khăn, phát sinh nhiều chi phí. Do vậy, rất nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn dịch vụ tư vấn khai báo hóa chất của E-Chem.

 

Với rất nhiều ưu điểm về đội ngũ nhân sự, quy trình làm việc chuyên nghiệp, các mối quan hệ tốt với các Cục, ngành liên quan E-Chem cam kết giúp doanh nghiệp một cách nhanh chóng và thuận lợi, tiết kiệm thời gian và hạn chế những chi phí phát sinh.

 

 Đội ngũ giàu kinh nghiệm

 

Đội ngũ luật sư của E-chem rất giàu kinh nghiệm và am hiểu các điều luật, có khả năng giải quyết các hồ sơ khó mà các đơn vị khác không nhận được, giải quyết nhanh chóng các phát sinh trong quá trình khai báo hóa chất.

 

 Tiết kiệm chi phí

 

Hiệu suất làm việc của E-chem được tối ưu nhờ quy trình làm việc chuyên nghiệp, các mối quan hệ rất tốt với cục, cơ quan, đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm nên tiết kiệm được cho khách hàng nhiều chi phí.

 

 Đảm bảo thời gian

 

Dịch vụ khai báo hóa chất của E-chem diễn ra trong thời gian ngắn, giúp doanh nghiệp đảm bảo được các hoạt động kinh doanh diễn ra theo đúng kế hoạch. Đồng thời, giảm thiểu được các trường hợp lãng phí thời gian.

 Giảm thiểu rủi ro, lãng phí

 

Nhiều doanh nghiệp tự chuẩn bị hồ sơ chưa tốt, gặp khúc mắc trong quá trình xét duyệt khiến phát sinh các chi phí ngoài dự tính. Với E-chem, doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm về vấn đề này.

  

 Chuyên dịch vụ khai báo hóa chất uy tín

Cam kết dịch vụ Pentaco sẽ làm quý khách hài lòng

 

Cam kết dịch vụ khai báo hóa chất của E-chem

 

Với kinh nghiệm lâu năm cùng những mối quan hệ tốt với các cục, ngành, cảng,… E-chem cam kết mang đến dịch vụ trọn gói nhanh chóng, tiết kiệm chi phí:

 

 Bảo mật

 

Trong kinh doanh, bảo mật thông tin doanh nghiệp là điều cực kỳ quan trọng. E-chem cam kết bảo mật toàn bộ giấy tờ, thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi vĩnh viễn.

 

 Trách nhiệm

 

Không chỉ hỗ trợ trước và trong khi thực hiện dịch vụ , chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng sau dịch vụ để đảm bảo khách hàng có được trải nghiệm tốt nhất với dịch vụ tư vấn thủ tục hóa chất của E-Chem.

 

 Chất lượng

 

Chúng tôi đảm bảo thực hiện khai báo hóa chất trong thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng để công việc kinh doanh của khách hàng được diễn ra theo đúng kế hoạch.

 

 Chi phí

 

Với kinh nghiệm và các điều kiện về nhân sự, mối quan hệ, hệ thống quy trình làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi tối ưu dịch vụ để khách hàng được sử dụng dịch vụ với mức chi phí tốt nhất trên thị trường.

 

Nếu quý khách hàng cần tư vấn về các quy định luật pháp cũng như cần dịch vụ tư vấn thủ tục khai báo hóa chất, đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với E-Chem chúng tôi qua hotline: 078.336.5555 - Mr.Thắng.

 

 

 

 

 

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ lại để được tư vấn cụ thể!

 

Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ hóa chất E-chem

VP: Số 10b Ngõ 164/7, phố Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.666.368.16

Email: Echem.jsc@gmail.com

Hotline: 078.336.5555 - Mr.Thắng

Website: dichvucongonline.com.vn 

 

 
Tin liên quan

4

Online

59

Trong ngày

9098

Trong tháng

70514

Truy cập